• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2020
HĐND TỈNH HÀ GIANG
Số: 14/2020/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 11

tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Hà Giang quy định về khoảng cách

và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về

nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh

trên địa bàn tỉnh Hà Giang

____________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHOÁ XVII -  KỲ HỌP THỨ 14

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 7 năm 2016 Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;

Xét Tờ trình số 18/TTr-UBND, ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Hà Giang; Báo cáo thẩm tra số 14 BC-BDT ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

­QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; Tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

“Điều 2. Quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh tại các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung tại trường cho học sinh và đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 của HĐND tỉnh Hà Giang, cụ thể:

1. Đối với trường có từ 10 đến 29 học sinh ăn tập trung tại trường thì được 01 định suất hỗ trợ, mức khoán kinh phí bằng 135% mức lương cơ sở/tháng.

2. Đối với trường có từ 30 đến 150 học sinh ăn tập trung tại trường thì định mức khoán kinh phí 135% mức lương cơ sở/tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức.

3. Đối với trường có từ 151 đến 250 học sinh ăn tập trung tại trường thì định mức khoán kinh phí bằng 160% mức lương cơ sở/tháng.

4. Đối với trường có từ 251 đến 350 học sinh ăn tập trung tại trường thì được định mức khoán kinh phí bằng 180% mức lương cơ sở/tháng.

5. Đối với trường có từ 351 đến 450 học sinh ăn tập trung tại trường thì được định mức khoán kinh phí bằng 210% mức lương cơ sở/tháng.

6. Đối với trường có trên 450 học sinh ăn tập trung tại trường thì được định mức khoán kinh phí bằng 250% mức lương cơ sở/tháng.

7. Mỗi trường chỉ được hưởng không quá 05 lần định mức khoán kinh phí/01 tháng và không quá 09 tháng/năm.

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020./. 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Thào Hồng Sơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.