• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2020
HĐND TỈNH HÀ GIANG
Số: 19/2020/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các

hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Giang

_____________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 14

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Khuyến nông;

Căn cứ Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông;

Xét Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnhđề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-KTNS ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khuyến nông.

Điều 2. Nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông, cụ thể như sau:

1. Bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo:

a) Chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn: mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

b) Chi thù lao giảng viên, trợ giảng; hỗ trợ tiền ăn giảng viên, trợ giảng; bố trí nơi ở cho giảng viên, trợ giảng; thù lao hướng dẫn viên tham quan, thực hành thao tác kỹ thuật: mức hỗ trợ thực hiện theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

c) Hỗ trợ đưa đón giảng viên, trợ giảng: mức hỗ trợ thực hiện theo phần I Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 112/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

d) Chi in ấn tài liệu, giáo trình trực tiếp phục vụ lớp học; giải khát giữa giờ; tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế (nếu có); thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập (nếu có); vật tư thực hành lớp học; chi tổ chức khai giảng, bế giảng, in chứng chỉ, chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên (nếu học viên ốm); chi khác phục vụ trực tiếp lớp học (điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, vệ sinh, trông giữ xe và các khoản chi trực tiếp khác): mức hỗ trợ thực hiện theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

đ) Chi hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại, nơi ở, tài liệu học trong thời gian tham dự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông cho đối tượng nhận chuyển giao công nghệ và đối tượng chuyển giao công nghệ: mức hỗ trợ thực hiện theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

e) Chi khảo sát, tham quan, học tập trong và ngoài nước:

- Đối với khảo sát, học tập trong nước: mức hỗ trợ thực hiện theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 112/2017/NQ-HĐND.

- Đối với khảo sát, học tập ngoài nước: mức hỗ trợ thực hiện theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí.

2. Thông tin tuyên truyền:

a) Tuyên truyền qua hệ thống truyền thông đại chúng; xuất bản tạp chí, tài liệu và các loại ấn phẩm khuyến nông; bản tin, trang thông tin điện tử khuyến nông:

- Hàng năm, căn cứ nhu cầu và khả năng kinh phí khuyến nông dành cho hoạt động thông tin tuyên truyền, cơ quan khuyến nông xây dựng nhiệm vụ thông tin tuyên truyền khuyến nông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: mức hỗ trợ thực hiện theo hình thức hợp đồng với cơ quan tuyên truyền và cơ quan thông tin đại chúng theo phương thức đấu thầu, trường hợp đặt hàng giao nhiệm vụ thực hiện theo đơn giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 75/2019/TT-BTC.

- Chi nhuận bút cho tác phẩm (tin, bài, ảnh, thơ, clip,…) đăng trên Bản tin khuyến nông, Trang thông tin điện tử khuyến nông, tài liệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: mức hỗ trợ thực hiện theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

b) Tổ chức diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, tham quan học tập:

- Thuê hội trường trong những ngày tổ chức hội nghị (trong trường hợp cơ quan, đơn vị không có địa điểm phải thuê hoặc có nhưng không đáp ứng được số lượng đại biểu tham dự); thuê máy chiếu, trang thiết bị, phòng họp trực tiếp phục vụ hội nghị: thực hiện theo hình thức hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ, mức hỗ trợ theo thực tế nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng đối với diễn đàn, tọa đàm, hội thảo và không quá 20 triệu đồng đối với hội thi khuyến nông (sau đây gọi chung là sự kiện).

- Chi văn phòng phẩm phục vụ hội nghị; tài liệu, văn phòng phẩm phát cho đại biểu tham dự hội nghị: thực hiện theo hình thức hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ, hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định, mức hỗ trợ theo thực tế nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/sự kiện; số lượng đại biểu tối đa không quá 300 người/sự kiện.

- Chi thù lao và các khoản công tác phí cho Ban tổ chức, Báo cáo viên đối với các sự kiện; hội nghị tập huấn nghiệp vụ, các lớp phổ biến, quán triệt triển khai cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước: mức hỗ trợ áp dụng theo Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

- Tiền thuê phương tiện đưa đón đại biểu từ nơi nghỉ đến nơi tổ chức cuộc họp trong trường hợp cơ quan, đơn vị không có phương tiện hoặc có nhưng không đáp ứng được số lượng đại biểu: thực hiện theo hình thức hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ, mức hỗ trợ theo thực tế nhưng tối đa không quá 15 triệu đồng/sự kiện.

- Chi giải khát giữa giờ: mức hỗ trợ áp dụng theo Khoản 6 Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

- Chi hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ, tiền phương tiện đi lại cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp: mức hỗ trợ áp dụng theo điểm b Khoản 10.1 Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

- Trong trường hợp phải tổ chức ăn tập trung, cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị được chi bù thêm phần chênh lệch giữa mức chi thực tế do tổ chức ăn tập trung với mức đã thu tiền ăn từ tiền phụ cấp lưu trú của các đại biểu thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp: mức hỗ trợ áp dụng theo Khoản 3 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 112/2017/NQ-HĐND.

- Các khoản chi khác: chi làm thêm giờ, mua thuốc chữa bệnh thông thường, trang trí hội trườngvà các khoản chi liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức hội nghị: thực hiện theo hình thức hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ, hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định, mức chi theo thực tế nhưng tối đa không quá 25 triệu đồng/sự kiện.

c) Hỗ trợ chủ tọa và Ban cố vấn, thành viên tham gia, báo cáo viên, bồi dưỡng viết báo cáo diễn đàn, tọa đàm, hội thảo: mức hỗ trợ theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

d) Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết khuyến nông, hội nghị giao ban khuyến nông vùng: mức chi thực hiện theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 112/2017/NQ-HĐND.

đ) Tổ chức hội chợ khuyến nông cấp khu vực, cấp quốc gia: hỗ trợ tối đa 100% chi phí thuê gian hàng.

e) Tổ chức hội thi, tuyên truyền, vận động về các hoạt động khuyến nông và chi ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu khuyến nông: mức hỗ trợ theo quy định tại Khoản 6, Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 75/2019/TT-BTC và các quy định có liên quan tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

3. Xây dựng và nhân rộng mô hình:

 a) Chi hỗ trợ giống, thiết bị, vật tư thiết yếu:

 - Hỗ trợ 100% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình trình diễn ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch hại, biến đổi khí hậu theo công bố của cấp có thẩm quyền.

 - Hỗ trợ 50% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình trình diễn ở các địa bàn còn lại.

 b) Chi tập huấn kỹ thuật, sơ kết, tổng kết mô hình:

- Chi tài liệu, văn phòng phẩm, vật tư thực hành, thuê hội trường, trang thiết bị phục vụ, xăng xe, thuê xe: mức chi theo quy định hiện hành và hợp đồng với nhà cung cấp được lựa chọn.

- Chi bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (đã bao gồm biên soạn tài liệu); chi thông tin tuyên truyền, hội nghị, hội thảo, nhân rộng mô hình; chi hỗ trợ tiền ăn, chi hỗ trợ tiền nước uống: mức hỗ trợ theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này.

c) Đối với nhân rộng mô hình: hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền, hội nghị, hội thảo, tham quan học tập.

4. Tư vấn và dịch vụ khuyến nông:

a) Tư vấn thông qua đào tạo, tập huấn: mức hỗ trợ áp dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này.

b) Tư vấn thông qua các phương tiện truyền thông, diễn đàn, tọa đàm: mức hỗ trợ áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này.

c) Tư vấn trực tiếp, tư vấn và dịch vụ thông qua thỏa thuận, hợp đồng: mức hỗ trợ thực hiện theo thỏa thuận, hợp đồng.

5. Hợp tác quốc tế về khuyến nông:

a) Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành, theo các Hiệp định, Nghị định thư hoặc thỏa thuận, hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức, cá nhân trong nước với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

b) Đón tiếp các đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Hà Giang: mức hỗ trợ thực hiện theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

6. Nội dung chi khác:

a) Thuê chuyên gia trong và ngoài nước phục vụ hoạt động khuyến nông, đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông: mức hỗ trợ áp dụng theo Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước.

b) Mua bản quyền tác giả, công nghệ mới phù hợp để chuyển giao gắn với chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt: mức hỗ trợ thực hiện theo hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa các bên liên quan theo quy định pháp luật.

c) Mua sắm, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khuyến nông: thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Quản lý nhiệm vụ khuyến nông:

a) Cơ quan quản lý khuyến nông được trích tối đa 3% nguồn kinh phí khuyến nông được cấp có thẩm quyền giao dự toán trong năm để phục vụ công tác quản lý khuyến nông, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nội dung và kinh phí trước khi thực hiện. Một số nội dung chi như sau:

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược phát triển khuyến nông, định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ khuyến nông; xây dựng, khảo sát đánh giá, kiểm tra giám sát, nghiệm thu, quyết toán, tổng kết, báo cáo và quản lý các chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông, gồm: chi thuê chuyên gia, lao động (nếu có); chi làm thêm giờ theo chế độ quy định; văn phòng phẩm, điện thoại, bưu chính, điện nước; chi công tác phí, xăng dầu, thuê phương tiện, vé máy bay và chi khác (nếu có) theo định mức, chế độ tài chính hiện hành.

- Chi hội đồng tư vấn, thẩm định, xác định, đánh giá, nghiệm thu chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông: mức hỗ trợ thực hiện theo Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

b) Tổ chức chủ trì và đơn vị triển khai thực hiện dự án, nhiệm vụ khuyến nông được trích tối đa 5% nguồn kinh phí khuyến nông được cấp có thẩm quyền giao dự toán trong năm để chi cho công tác tổ chức thực hiện, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, quyết toán và chi khác: mức hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

c) Các khoản chi khác phục vụ hoạt động khuyến nông theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị quyết.

2. Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP, Thông tư số 75/2019/TT-BTC và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và các Nghị quyết của HĐND tỉnh dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì được thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII - Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Thào Hồng Sơn

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.