• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2020
UBND TỈNH HÀ GIANG
Số: 23/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 4 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

____________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 71/TTr-SKHĐT, ngày 01/07/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư sau đây:

1. Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh Hà Giang đến năm 2015.

2. Quyết định số 2748/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị Quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang - khóa VXI, về một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Lý do: Căn cứ pháp lý ban hành các Quyết định nêu trên đã hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Sơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.