• Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  11/04/2019

  22/04/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lọi trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  03/04/2019

  15/04/2019

 • Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  18/03/2019

  01/04/2019

 • Quyết định 07/2019/QĐ-UBND

  QUYÉT ĐỊNH định về cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong quản lý, báo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  15/03/2019

  01/06/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 06/2019/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Quy định phạm vi điều chỉnh khi áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 và sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  14/03/2019

  25/03/2019

 • Quyết định 04/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  08/03/2019

  20/03/2019

 • Quyết định 05/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thâc và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  08/03/2019

  20/03/2019

 • Quyết định Số: 01/2019/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối vói nguôi chua thành niên, nguòi tự nguyện cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tính Hải Duong

  10/01/2019

  20/01/2019

 • Quyết định Số: 39/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ỗn định quy định thòi hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã

  24/12/2018

  01/01/2019

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.