• Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  14/05/2019

  25/05/2019

 • Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

  QUYÉT ĐỊNH Ban hành Quy định việc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  14/05/2019

  25/05/2019

 • Quyết định 13/2019/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô do Công ty cổ phần Quản lý các bến xẹ léhách Hải Dương đang quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  07/05/2019

  01/06/2019

 • Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND

  NGHỊ QUYẾT Về sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư ành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh

  23/04/2019

  03/05/2019

 • Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND

  NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  23/04/2019

  03/05/2019

 • Quyết định 12/2019/QĐ-UBND

  QUYÉT ĐỊNH về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của ưỷ ban nhân dân tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mái, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  23/04/2019

  03/05/2019

 • Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

  QUYÉT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  22/04/2019

  02/05/2019

 • Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  11/04/2019

  22/04/2019

 • Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lọi trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  03/04/2019

  15/04/2019

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.