• Quyết định 13/2019/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô do Công ty cổ phần Quản lý các bến xẹ léhách Hải Dương đang quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  07/05/2019

  01/06/2019

 • Quyết định 12/2019/QĐ-UBND

  QUYÉT ĐỊNH về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của ưỷ ban nhân dân tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mái, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  23/04/2019

  03/05/2019

 • Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

  QUYÉT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  22/04/2019

  02/05/2019

 • Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  11/04/2019

  22/04/2019

 • Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lọi trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  03/04/2019

  15/04/2019

 • Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  18/03/2019

  01/04/2019

 • Quyết định 07/2019/QĐ-UBND

  QUYÉT ĐỊNH định về cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong quản lý, báo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  15/03/2019

  01/06/2019

 • Quyết định 06/2019/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Quy định phạm vi điều chỉnh khi áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 và sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  14/03/2019

  25/03/2019

 • Quyết định 05/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thâc và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  08/03/2019

  20/03/2019

 • Quyết định 04/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  08/03/2019

  20/03/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.