Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định xác định đơn giá nhẫn công trong quản lý chi phí đầu tư và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức CQĐP số 77/2015/QH13 ngày 19-6-2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25-3-2015 của Chỉnh phủ về quản lỷ chi phỉ đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư sổ 05/20Ỉ6/TT-BXD ngày 10-3-20Ỉ6 của Bộ Xây dựng hướng dân xác định đơn giả nhân công trong quản ỉý chi phỉ đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/20Ỉ6/TT-BXD ngày 10-3-2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản ỉý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giảm đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2016 và thay thế Quyết định số 07/2015/QĐ-ƯBND ngày 20-3-2015 ban hành quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đâu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trẽn địa bàn tỉnh Hải Dương.

       
  Text Box: Nơi nhận: - Như điều 3; - Chính phủ; } - Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính; } Để - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; } báo - TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tinh; } - Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; }cáo - Chủ tịch, các PCT ƯBND tỉnh; - Lãnh đạo Văn phòng ƯBND tỉnh; - Trung tâm Công báo - Tin học; - Chuyên viên: Khanh, Trọng Hải; - Lưu: VT, (400b)3v   Text Box: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH   Nguyễn Dương Thái
 


Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trường các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Chủ đầu tư các dự án và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái