Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và ccr cấu tổ chức của Sờ Y tế

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định sẻ 24/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chỉnh phủ quy định vê to chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy han nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 5Ỉ/20Ỉ5/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Liên bộ Y tế, Nội vụ hướng dan chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu to chức của Sở Y tế thuộc ƯBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Nội vụ.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1.     Sờ Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gom: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.      Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ

đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyền môn, nghiệp vụ của BỘY tể: '     '

rJ' _                                                  '                                      „

' Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

;       ~ 1. Trình ủy ban nhân dân tỉnh:

’ ■ ■ a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và vãn bản khác thuộc phạm vi thâm CỊuyên ban hành của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tê;

b)     Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế;

‘ c) Dự thảo vãn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu- chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.      Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh:

a)     Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tể ở tỉnh;

b)     Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;

c)      Dự thảo các văn bản quy định mối quan hệ giữa Sở Y tế với các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác y tế ở địa phương; ệiữa Phòng Y tế với các đơn vị, tổ chức có liên quan về công tác y tể trên địa bàn cấp huyện;

d)     Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phổi hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, dân số - kể hoạch hóa gia đình và công tác y tế khác ở địa phương.

3.     Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, kiềm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biển, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, CỊuy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về y tế thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tê trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4.     Xảc nhận hội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế theo quy định của pháp luật.

5.      về truyền thông, giáo dục sức khỏe:

a)     Tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục nâng cao sức khỏe;

b)     Làm đầu mối cung cấp thông tin cho báo chí, người dân về công tậc y tế ở địa phương.

ố. về y tế dự phòng:

a)     Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giả việc thực hiện quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; dự phòng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trưởng học, vệ sinh vả sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;

b)     Chỉ đạo, tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, phát hiện sớm và xử lý các bệnh truyên nhiêm gây dịch;

thực hiện thông báo tình hình dịch theo quy định của pháp luật; tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố dịch và hết dịch theo quy định của pháp luật;

c)     Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiêm chủng vắc xin và sử dụng sinh phẩm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

d)     Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với các phòng xét nghiệm theo quy định của pháp luật;

đ) Làm đầu mối về công tác phòng chốnệ tác hại của thuốc lá, phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh;

e)       Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, phòng chống HIV/AIDS của

tỉnh.

7.      về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng:

a)     Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần theo phân cấp quản lý và theo phân tuyến kỹ thuật;

b)     Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sờ khám bệnh, chữa bệnh và cơ sờ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật;

c)      Cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mói theo quy định của pháp luật.

8.      về y dược cổ truyền:

a)     TỔ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;

b)     Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuân kỹ thuật quôc gia đôi với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

c)      Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hôi giây phép hoạt động đôi với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh băng y học cô truyên theo quy định của pháp luật.

9.       về dược vả mỹ phẩm:

a)     Hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn. Chỉ đạo, theo dối việc thu hồi thuốc theo quy định;

b)     Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược (cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược), cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bổ mỹ phẩm theo đúng quy định của pháp luật;

c)       Thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định của pháp luật;

d)     Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dược bệnh viện và các nhiệm vụ khác theo đúng thẩm quyền được phân cấp.

10.      về an toàn thực phẩm:

a)     Chủ trì, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa phương theo quy định của pháp luật;

b)     Giám sát chất lượng sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ chứa đựng, vật iiệu bao gói, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng và các thực phẩm khác trên địa bàn theo phân cấp của Bộ Y tể;

c)      Tổ chức tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, xác nhận kiến thửc về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm theo quy định của pháp luật;

d)     Quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, địch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý;

đ) Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại địa phương.

11.      về trang thiết bị và công trình y tế:

Hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế.

12.      về dân số - kế hoạch hóa gia đình vả sức khỏe sinh sản:

a)     Tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản vả kế hoạch hóa gia đình;

b)     Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản;

c)     Quyết định cho phép thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính, thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo quy định của pháp luật;

d)       Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của

tỉnh;

13.      về bảo hiểm y tế:

Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

14.      về đào tạo nhân lực y tế:

a)      Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;

b)     Quản lý cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo sự phân công của ủy ban nhân dân tỉnh.

15.     Giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y té ở địa phương theo quy định của pháp luật.

16.      Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính về lĩnh vực y tể

theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh.         '

17.     Thực hiện hợp tác quốc té trong lĩnh vực y tế theo phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.

18.     Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế thuộc ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

19.     Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế.

20.     Kiểm tra, thanh ừa, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.

21.     Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của vãn phòng, thanh tra, các phòng thuộc Sở, mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc và trực thuộc phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và các Bộ liên quan và theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh.

22.      Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu nạạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp côngf lập trực thuộc Sở; thực hiện chê độ tiên lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đôi
với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.

23.     Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chể tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

24.     Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.

25.      Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với úy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.

26.     Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1.     Lãnh đạo Sở Y tế gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

a)     Giám đổc Sở Y tế là người đứng đầu Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước ùy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tể; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

b)     Phó Giám đốc Sở Y tế là người giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đổc Sở Y tế và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở Y tế vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở Y tế được Giám đốc Sở Y tế ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

2.     Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế, gồm 07 phòng:

a)      Vãn phòng;

b)       Thanh tra;

c)       Phòng Tổ chức cán bộ;

d)       Phòng Nghiệp vụ Y;

đ) Phòng Nghiệp vụ Dược;

e)       Phòng Kế hoạch - Tài chính;

g) Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân.

3.      Các cơ quan trực thuộc Sở Y tế, gồm:

a)       Chi cục Dân sổ - Kế hoạch hóa gia đình;

b)       Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Các Chi cục trên có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và cơ cấu tổ chức của Chi cục có không quá 03 phòng.

4.       Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế (25 đơn vị):

a)       Tuyến tỉnh (gồm 13 đơn vị):

-     Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ và Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản);

-       Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm;

-       Trung tâm Tháp y Hải Dương;

-       Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS;

-       Bệnh viện đa khoa tỉnh (trong đó có: Phòng Giám định Y khoa);

-       Bệnh viện Y học cổ truyền;

-       Bệnh viện Lao và Bệnh phổi;

-       Bệnh viện Phục hồi chức năng;

-       Bệnh viện Tâm thần;

-       Bệnh viện Mắt và Da liễu;

-       Bệnh viện Phụ sản;

-       Bệnh viện Nhi;

-       Bệnh viện Phong Chí Linh.

b)     Tuyến huyện: Được thành lập trên cơ sở sáp nhập các Trung tâm Y tể cấp huyện và Bệnh viện đa khoa cấp huyện (gồm 12 đơn vị):

-       Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương;

-       Trung tâm Y tế huyện Nam Sách;

-       Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà;

-       Trung tâm Y tế huyện Kim Thành;

-       Trung tâm Y tế huyện Kinh Môn;

“ Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh;

-       Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ;

-       Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc;

-       Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang;

-       Trung tâm Ỷ tế huyện Thanh Miện;

■ ■ ■ A Ok', ^

-       Trung tâm Ỵ tê huyện Bình Giang;

-       Trung tam Y tế huyện cẩm Giàng;

Các phòng khám đa khoa khu vực, các trạm y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị y tế thuộc Trung târn-Ý tế các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp ;

1. về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:

a)     Khi chưa có quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ở tuyến tỉnh, Sở Y tế duy trì hoạt động của các Trung tâm: Y tế dự phòng tỉnh, Truyền thông Giáo dục sức khoẻ và Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản.

b)      Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đe án thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ và Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản trình Ưỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2.      Sở Y tế duy trì hoạt động của Phòng Giám định Pháp y thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh; giao Sở Y tế phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Pháp y Hải Dương trực thuộc Sở Y tế trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3.     Sở Y tế duy tri hoạt độnệ của các Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế cấp huyện. Sau khi Đe án sắp xểp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2016-2021 được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các Đề án Thành lập các Trung tâm Y tế cấp huyện trình ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4.     về mô hình Trung tâm Dân số - Ke hoạch hoá gia đình ở tuyến huyện: khi chưa có quy định của Trung ương, Sở Y tế duy trì hoạt động của Trung tâm Tư vấn Dân số - Ke hoạch hoá gia đình và 11 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đỉnh huyện, thị xã trực thuộc Chi cục Dân số - Ke hoạch hpá gia đình.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 4 năm 2017 và thay thế Quyết định sổ 33/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế.

Điều 6. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đổc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tể, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phổ và các cơ quạn, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái