Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Đề án sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã,
thành lập 06 phường và thành lập thành phố Chí Linh
thuọc tỉnh Hải Dương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ BẨY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết sổ 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Úy ban Thường vụ Quôc hội về phân loại đô thị; Nghị quyết sổ 121Ỉ/20Ỉ6/ƯBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuắn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Quyết định sổ 747/QĐ-BXD ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Chí Lỉnh là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Hải Dương; Văn bản số 2657/BXD-PTĐT ngày 24/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc cho ý kiên đánh giá phân loại đô thị loại III và đánh giá trình độ phát trỉến cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thị xã Chỉ Lỉnh, tỉnh Hải Dương;

 

       
    Text Box: NGHỊ:
 


Xét Tờ trình sổ 78/ĨTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vê việc sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường và thành lập thành phố Chỉ Lỉnh thuộc tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế'Hội đồng nhân dân tỉnh; ỷ kiến thảo luận của đại biếu Hội đồng nhăn dân tịnh tại kỳ họp.

 

Điều 1. Sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương cụ thể như sau:

1.   Sáp nhập xã Kênh Giang với toàn bộ 0,46 km2 diện tích tự nhiên và dân số 596 người vào xã Văn Đức với toàn bộ 14,9 km2 diện tích tự nhiên và dân số 10.020 người.

2.      Thành lập 06 phường mới thuộc thị xã Chí Linh:

-      Thành lập phường Hoàng Tiến trên cơ sở toàn bộ 15,7 km2 diện tích tự nhiên và dân số 6.417 người của xã Hoàng Tiến.

-      Thành lập phường An Lạc trên cơ sở toàn bộ 10,69 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.113 người của xã An Lạc.

-      Thành lập phường Đồng Lạc trên cơ sở toàn bộ 11,5 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.536 người của xã Đồng Lạc.

-      Thành lập phường Tân Dân trên cơ sở toàn bộ 9,3 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.691 người của xã Tân Dân.

-      Thành lập phường cổ Thành trên cơ sở toàn bộ 8,1 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.246 người của xã cổ Thành.

-      Thành lập phường Văn Đức trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Kênh Giang và xã Văn Đức, với 15,36 km2 diện tích tự nhiên và dân số 10.616 người.

3.       Thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương:

Thành lập thành phố Chí Linh trên cơ sở toàn bộ 282,03 km2 diện tích tự nhiên và dân số 220.421 người của thị xã Chí Linh. Thành phố Chí Linh có 19 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 14 phường và 05 xã.

Điều 2. Giao ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XVI, kỳ họp thứ 7 {kỳ họp bất thường) thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2018./

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển