Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về bổ sung vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương
giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công
nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020
từ nguồn dự phòng 10% thuộc ngân sách tỉnh Hải Dương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BẨY

Căn cứ Luật Tổ chức chinh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tưởng Chỉnh phủ ban hành các nguyên tấc, tiêu chí và định mức phân bo vốn đầu tư phát triển nguồnmgân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình sổ 77 /TTr-UBND ngày 28 thảng 10 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về bo sung von đầu tư công nguồn trong cân đoi ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong cân đổi ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% thuộc ngân sách tỉnh; Báo cáo tham tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biếu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định bổ sung tăng vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và bổ sung danh mục, phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% thuộc ngân sách tỉnh Hải Dương như sau:

1. Bổ sung tăng vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 thuộc ngân sách tỉnh là 663.027.679.000 đồng.

Nguồn vốn bổ sung: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers), thành phố Hải Dương.

2. Bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết 846.629.000.000 đồng vốn đầù tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phưcmg giai đoạn 2016-2020 cho 04 dự án.

Kế hoạch vốn phân bổ từ các nguồn cụ thể như sau:

a) Vốn bổ sung từ nguồn thu tiền sử dụng đất theo Khoản 1 Điều 1 là 663.027.679.000 đồng.

,b) Trích 183.601.321.000 đồng trong tổng số 338.588.000.000 đồng vốn dự phòng 10% của kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020.

(Chi tiết phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 7 {kỳ họp bất thường) thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 11 năm 2018./.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển