Sign In

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số điều Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư.

1. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, như sau:                                                                   '

“Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2013 và thay thế Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của ủy ban nhân dân tỉnh.”

2. Bãi bỏ Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái