Sign In

Về việc thông qua Đề án “Đề nghị công nhận đô thị Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

đạt tiêu chí đô thị loại IV ”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 8

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cử Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cư Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết sổ 12Ỉ0/20Ỉ6/UBTVQHỈ3 ngày 25 thảng 5 năm 2016 của ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định sổ 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lỷ đầu tư phát triển đô thị;

Xét Tờ trình sổ 92/TTr-UBND ngày 07 thảng 12 năm 2018 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc để nghị thông qua Đe án ‘De nghị công nhận đô thị Kỉnh Môn, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chỉ đô thị loại IV”; Báo cảo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ỷ kiến của đại biểu Hội đồng nhãn dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án “Đề nghị công nhận đô thị Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại IV” với các tiêu chí chính như sau:

-       Tổng diện tích đô thị: 165,33 km2.

-       Tổng đơn vị hành chính: 25 đơn vị, trong đó có 15 phường nội thị và 10

xã ngoại thị.                                                                                            .

-      Tổng dân số đô thị: 201.841 người (gồm dân số thường trú: 167.006 người và dân số tạm trú quy đổi 34.835 người).

-       Mật độ dân số, gồm:

+ Mật độ dân số toàn đô thị 1.221 người/km2.

+ Mật độ dân số khu vực nội thị 8.299 người/km2.

-       Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị: 62%.

-        Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị: 76,72%.

Điều 2. Giao ưỷ Ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ Đề án, trình Bộ Xây dựng công nhận đô thị Kinh Môn, tỉnh Hải Dương là đô thị loại IV.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2018

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển