Sign In

NGHỊ QUYẾT

về việc điều chỉnh Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016
về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020

của tỉnh Hải Dương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ8

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tưởng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Báo cáo sổ 185/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về điểu chỉnh kế hoạch đẩu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kỉnh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ỷ kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hải Dương với các nội dung chính như sau:

1.     Nguyên tắc điều chỉnh:

a)    Không điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với các dự án đang triến khai thực hiện nhưng chưa phát sinh tăng, giảm vốn.

b)     Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhung dư vốn, hoặc chưa bố trí đủ vốn so với kế hoạch 5 năm 2016-2020 đã giao.

c)      Điều chỉnh nguôn vốn {không thay đối kế hoạch vốn) của một số dự án cho phù hợp với kế hoạch vốn trong cân đối NSĐP 5 năm 2016-2020 đã giao.

d)     Bổ sung đủ vốn để thanh toán nợ khối lượng hoàn thành và bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án chưa có trong kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020.

e)      Bổ sung vốn cho một số dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020; một số dự án mới, hạng mục mới phát sinh cần thiết phải đầu tư phục vụ cho yêu cầu két nối vùng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các địa phưomg đã đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn đầu tư công trung hạn theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Trong đó, kế hoạch vốn phân bổ cho dự án khởi công mới thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 và Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ.

f)      Phân bổ một phần vốn dự phòng 10% cho các chương trình, dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

2.      Phương án điều chỉnh và phân bổ chi tiết:

a)      Vốn ngân sách cấp huyện và cấp xã:

-      Vốn trong cân đối NSĐP nguồn vốn tiêu chí, định mức: Giữ nguyên kế hoạch 5 năm 2016-2020 đã giao về ngân sách cấp huyện theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 cua Hội đồng nhân dân tỉnh.

-       Vốn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã:

Giao bổ sung tăng 1.777 tỷ 640 triệu đồng so với kế hoạch 5 năm 2016-

2020 đã giao tại Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Chỉ tiết cỏ Phụ lục Biếu sổ 01 kèm theo)

b)      Vốn ngân sách tỉnh:

-       Phương án điều chỉnh:

+ Bổ sung tăng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 686 tỷ 28 triệu đồng, bao gồm: nguồn thu tiền sử dụng đất là 663 tỷ 28 triệu đồng[1]; thu xổ số kiến thiết là 23 tỷ đồng.

+ Điều chỉnh giảm 193 tỷ 630 triệu đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của các chương trình, dự án dư von, bao gồm: vốn dư của 47 dự án là 51 tỷ 130 triệu đồng; nguồn trả nợ vốn vay ngân hàng phát triển là 142 tỷ 500 triệu đồng.

+ Trích 253 tỷ 980 triệu đồng[2] trong tổng số 338 tỷ 588 triệu đồng nguồn dự phòng 10% để phân bổ chi tiết cho một số dự án, bao gồm: dự phòng vốn tiêu chí, định mức là 173 tỷ 980 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất là 65 tỷ đồng; thu xổ số kiến thiết là 15 tỷ đồng.

+ Nguồn dự phòng vốn tiêu chí, định mức còn lại chưa phân bố là 84 tỷ 608 triệu đồng.

-       Phương án phân bố chi tiết:

Tổng số vốn từ nguồn bổ sung tăng, điều chỉnh giảm do dư vốn và vốn dự phòng phân bổ chi tiết là 1.133 tỷ 638 triệu đồng, cụ thể như sau:

+ Bổ sung vốn chuẩn bị đầu tư là 8 tỷ 464 triệu đồng để lập kế hoạch chuẩn bị đầu tư cho một số dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025.

+ Phân bổ 621 tỷ 552 triệu đồng cho 27 dự án trong kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn.

+ Bổ sung danh mục và phân bổ 11 tỷ 93 triệu đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành và bồi thường giải phóng mặt bằng cho 08 dự án.

+ Bổ sung danh mục và phân bổ 371 tỷ 528 triệu đồng cho 08 dự án mới[3].

+ Bổ sung đủ vốn còn thiếu là 99 tỷ đồng để thực hiện Đề án ‘ 'Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020”.

+ Bổ sung 22 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

(Chỉ tiết về danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020 có Phụ lục biếu sổ 02 kèm theo)

Điều 2. Giao cho ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao chi tiết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016- 2020 cho các địa phương, đơn vị theo quy định của pháp luật về đầu tư công và chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.  Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu... và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đã được điều chỉnh.

2.   ủy ban nhân dân cấp huyện tập trung rà soát và trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, giám sát ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, điều chỉnh kế hoạch thu tiền sử dụng đất 5 năm 2016-2020 cho phù hợp với kế hoạch vốn giao bổ sung, thực tế về thu tiền sử dụng đất trên địa bàn và quy định tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định điều chỉnh kế hoạch 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch hằng năm trong giai đoạn 2019-2020 của ngân sách cấp mình theo nguyên tắc bố trí đủ vốn thanh toán nợ đọng XDCB và đầu tư hoàn thành các dự án chuyển tiếp do các xã làm chủ đầu tư đã khởi công từ năm 2018 trở về trước nhưng chưa bố trí đủ vốn (từ nguồn thu tiên sử dụng đât của ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã); số vốn còn lại (nếu còn) bố trí cho dự án khởi công mới theo quy định của pháp luật về đầu tư công, trong đó ưu tiên đầu tư các dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

3.   Tập trung triển khai các dự án chuyển tiếp theo kế hoạch vốn giao hằng năm để hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ; hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng... để sớm triển khai các dự án khởi công mới theo kế hoạch vốn giao; hoàn thành các dự án trọng điếm, công trình quan trọng của tỉnh và của các địa phương theo đúng tiến độ.

4.   Các cấp, các ngành chấp hành và tập trung thực hiện tốt các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, bảo đảm các dự án triển khai trong kế hoạch đầu tư công hằng năm của giai đoạn 2019-2020 không phát sinh nợ khối lượng xây dựng cơ bản.

5.     Tiếp tục đơn giản và công khai hóa các thủ tục hành chính về đầu tư. Xác định rõ trách nhiệm, thời gian giải quyết của chủ đầu tư, các cơ quan lập, thẩm định và phê duyệt thủ tục đầu tư. Chủ động tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, nhằm sớm hoàn thành đưa dự án vào sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư.

6.     Tiếp tục xây dựng và công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đặc biệt là các dự án, công trình trong điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

7.     Tiếp tục quản lý và khai thác tốt các nguồn thu, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất. Phấn đấu tăng thu ngân sách để bổ sung cho chi đầu tư phát triển, trong đó tập trung ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản.

Riêng nguồn thu tiền thu sử dụng đất trong năm kế hoạch tăng so với dự toán giao đầu năm {nếu cố), điều tiết về các cấp ngân sách theo tỷ lệ quy định.

8.      Tăng cường công tác đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong đầu tư.

9.     Vốn cân đối theo tiêu chí, định mức phân bổ về ngân sách cấp huyện và ngân sách tỉnh hằng năm trong giai đoạn 2019-2020: Phân bổ cho từng huyện, thị xã và thành phố theo tỷ lệ tổng vốn tiêu chí, định mức Nhà nước giao trong năm kế hoạch so với năm trước năm kế hoạch nhân (x) với số vốn tiêu chí, định mức của từng huyện, thị xã và thành phố đã giao của năm trước năm kế hoạch.

Điều 3. Giao ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2018./.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển