Sign In

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET.

Những năm qua, cùng với sự phát triển của các dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet có tốc độ phát triển vượt bậc góp phần đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp nguồn thông tin quan trọng, bổ ích, giúp người dân tiếp thu nhiều kiến thức mới, nâng cao trình độ và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Hải Dương nói riêng.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, dịch vụ Internet còn không ít hạn chế, tiêu cực: các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, đại lý Internet và người sử dụng còn vi phạm các quy định về cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến; trò chơi kích động bạo lực; truy nhập các Website không lành mạnh, đồi truỵ, lợi dụng diễn đàn dân chủ để cung cấp các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc…việc hiểu biết và chấp hành các quy định về quản lý kinh doanh và sử dụng Internet còn nhiều hạn chế; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên mạng Internet chưa chặt chẽ.

Thực hiện Nghị định số 97/2008/NĐ - CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Thông tư số 05/2008/TT - BTTTT ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ - CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; nhằm từng bước đưa hoạt động quản lý, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đi vào nề nếp, hạn chế các tiêu cực nảy sinh, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Viễn thông và Internet, làm cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh thấy rõ vai trò của Internet, tích cực khai thác và sử dụng những dịch vụ, thông tin có ích trên Internet; đồng thời thấy rõ mặt trái, tác hại của các thông tin phản động, không lành mạnh, từ đó có định hướng đúng, tự giác trong việc khai thác thông tin và sử dụng có hiệu quả các dịch vụ, thông tin trên Internet.

2. Các Sở, ngành chức năng của tỉnh:

2.1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động đại lý Internet công cộng và trò chơi trực tuyến.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành những quy định của pháp luật về thông tin điện tử trên mạng Internet, về kinh doanh và sử dụng dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn các huyện, thành phố; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quản lý hoạt động của các đại lý Internet công cộng trên địa bàn;

- Chỉ đạo, hướng dẫn và tập huấn cho phòng Văn hóa và thông tin các huyện, thành phố về nghiệp vụ chuyên môn và nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra hoạt động của các đại lý Internet công cộng;

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, Uỷ ban nhân dân các huyện trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, đại lý Internet công cộng và tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet, các trang thông tin điện tử; yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông không cung cấp đường truyền dẫn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có vi phạm; yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet cắt hợp đồng đối với các đại lý Internet công cộng, các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đề nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ Giấy phép hoạt động của trang thông tin điện tử có vi phạm;

- Kết hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về thông tin điện tử trên mạng Internet, về kinh doanh và sử dụng dịch vụ Internet.

2.2. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng của tỉnh thanh tra, kiểm tra hoạt động của các trang thông tin điện tử, các đại lý và tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet theo Quy định của pháp luật.

2. 3. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng khác hướng dẫn thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng thông tin trong lĩnh vực Internet;

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh những giải pháp đảm bảo an ninh thông tin, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực Internet;

- Tham gia, phối hợp các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra các trang thông tin điện tử, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, đại lý Internet công cộng và tổ chức, cá nhân sử dụng Internet theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan công an các huyện, thành phố phối hợp thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh, sử dụng dịch vụ Internet tại địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng trong thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo an ninh thông tin trong lĩnh vực Internet.

2.4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên về tầm quan trọng cũng như lợi ích của việc ứng dụng Internet trong công tác nghiên cứu, học tập và giảng dạy ở các nhà trường phổ thông các cấp và các đơn vị trực thuộc; tuyên truyền những quy định của Nhà nước về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;

- Chỉ đạo các Phòng giáo dục, các trường phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng dịch vụ Internet phục vụ cho học tập, nghiên cứu; thường xuyên kết hợp với gia đình, các ban ngành, đoàn thể tại địa phương quản lý chặt chẽ việc học tập của học sinh; ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học để chơi game trực tuyến và truy nhập Internet với những nội dung không lành mạnh...

- Chủ động và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đề xuất các biện pháp quản lý việc học tập và sử dụng dịch vụ Internet của học sinh có hiệu quả cao nhất, tránh những tiêu cực có thể xảy ra.

2.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể hoạt động kinh doanh lĩnh vực Internet; tuyên truyền, hướng dẫn cho các đối tượng kinh doanh lĩnh vực Internet thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2.6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tăng cường chỉ đạo các phòng, ban có liên quan thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn;

- Phối hợp thực hiện Chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Vận động nhân dân tham gia giám sát, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của đại lý Internet, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng trong việc cung cấp, quản lý dịch vụ internet báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý..

2.7. Đài phát thanh và truyền hình Hải dương, Báo Hải Dương

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tăng thời lượng tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về tăng cường quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh; biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân làm tốt, phê phán những hành vi tiêu cực.

3. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp viễn thông.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;

- Hàng tháng báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình triển khai dịch vụ Internet, danh sách đại lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc ban hành mẫu quy chế quản lý, mẫu hợp đồng, tình hình tập huấn và thông tin về các biện pháp kỹ thuật thực hiện trong việc quản lý đại lý Internet

- Chủ động giám sát việc thực hiện hợp đồng của các đại lý Internet công cộng; phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan thanh tra, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của đại lý Internet công cộng; ngừng cung cấp dịch vụ Internet đối với các đại lý Internet, các tổ chức, cá nhân vi phạm. Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông cắt số điện thoại hoặc đường truyền viễn thông dùng để truy nhập Internet của đại lý Internet công cộng khi có yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông;.

- Các doanh nghiệp viễn thông tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet được tổ chức cung cấp dịch vụ truy cập Internet trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng của tỉnh trong tạm dừng cung cấp đường truyền dữ liệu đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Internet.

4. Các đoàn thể

- Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ các cấp,…tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đến các đối tượng đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên những lợi ích và tác hại của việc sử dụng Internet;

- Kết hợp với các ban ngành, nhà trường, hội phụ huynh học sinh ở địa phương trong công tác tuyên truyền giáo dục, quản lý nhằm ngăn chặn các học sinh, sinh viên truy nhập Internet vào những nội dung không lành mạnh, ảnh hưởng đến việc học tập và nhiều hậu quả tiêu cực khác.

5. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng dịch vụ Internet phải chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về đăng ký kinh doanh, ký kết hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; tuân thủ các quy định của Nghị định số 97/2008/NĐ - CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, các quy định về đảm bảo an ninh thông tin trên mạng và những quy định cụ thể do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.

Chỉ thị này được phổ biến đến chính quyền các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn và các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc kiểm tra và tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Chỉ thị này theo quy định./

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Thừa

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Trọng Thừa