Sign In

QUYÉT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 thảng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định sổ 149/20ỉ6/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số Ỉ77/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11 thảng 11 năm 2016 của Bộ Tài chỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28 thảng 4 năm 2014 của Bộ Tài chỉnh hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 thảng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Giả;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2018/QĐ- ƯBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

1.      Điểm b khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Đối với các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước còn lại: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các Sở, ngành có liên quan và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát mức giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ, trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định.”

2.       Khoản 2 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước:

Giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: Phụ lục II.

Đối với các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước còn lại: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối họp với Sở Công Thương, các Sở, ngành có liên quan và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, tham mưu trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định.”

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2019; các nội dung khác của Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích b' 1 ' tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái