Sign In

QUYÉT ĐỊNH

Ban hành Quy định việc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở

xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 100/20ỉ5/NĐ-CP ngày 20 thảng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quàn lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư sổ 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một sổ nội dung của Luật nhà ở và Nghị định sổ 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điểu của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một sổ nội dung của Nghị định sổ ỉ 00/2015/NĐ-CP ngày 20 thảng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển nhà quản lỷ nhà ở xã hội;

Theo đề nghị của Gỉảm ầốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định việc xét duyệt đối tượng đứợc mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dưomg”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2019. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện, thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện Quyết định này và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp quản lý nhà ở xã hội; các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng

nhà ở xã hội và các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh có 'trách nhiệm thi hành Quyết định./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái