Sign In

QUYÉT ĐỊNH

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành vãn bản quy phạm pháp luật 2015;

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

Căn cứ Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiêt một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngàỵ 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một so điều của Luật Chat lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định 99/2013NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ Quy định xử phát vỉ phạm hành chỉnh trong lĩnh vực sở hũv trí tuệ;

Căn cứ Nghị định ỉ 19/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 thảng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiêt và hướng dân thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyên sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

Căn cứ các Thông tư: sổ 13/20ỉ 0/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đoi, bo sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư sổ 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007; sổ 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 của Bộ Khoa học và Cong nghệ về sửa đối, bo sung một so quy định của Thông tư số 01/2007/TT- BKHCN ngày 14/02/2007 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT- BKHCNngaỵ 31/7/2010 và Thông tư số OỈ/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009; so 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 của Bộ KHCN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/1007 hướng dan thỉ hành Nghị định sô 103/2006/NĐ-CP quy định chì tiết một sỗ điều của Luật sở hữu trí tuệ về sớ hữu công nghiệp, được sủa đổi, bổ sung theo Thông tư sổ 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/20ì 0 và Thông tư số 18/20] 1/TT-BKHCN ngày 22/7/2011;

Theo đề nghị của Giám đốc sỏ' Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, cụ thể:

1.       Chỉ thị số 19/2004/CT-UBND ngày 20/8/2004 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vê việc tăng cường công tác thực thi quyên sở hữu trí tuệ và quản lý chât lượng sản phâm, hàng hóa sản xuât và lưu thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2.      Quyết định 08/2008/QĐ-UBND ngày 06/3/2008 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định quản lý một sổ hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phổ và các tố chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái