Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND

Quy định một số chế độ chi tiêu đặc thù phục vụ hoạt động

của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết sổ 773/2009/NQ-UBTVQHỈ2 ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về một so chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan trực thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2018 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chỉ tiếp khách nước ngoài, chế độ chỉ tố chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước;

Xét Tờ trình sổ 131/TTr-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 05 thảng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định một số chế độ chỉ tiêu đặc thù phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định một số chế độ chi tiêu đặc thù phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Sửa đổi Điểm 2 mục A như sau:

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu và các đối tượng tham dự, phục vụ kỳ họp là:

- Cấp tỉnh: 300.000 đồng/người/ngày.

-       cấp huyện: 200.000 đồng/người/ngày.

-       Cấp xã: 150.000 đồng/người.

2. Sửa đổi tiết 3.5 điểm 3 khoản III mục B như sau:

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu và các đối tượng tham dự, phục vụ là:

-       Cấp tỉnh: 300.000 đồng/người/ngày.

-       Cấp huyện: 200.000 đồng/người/ngày.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3.Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển