Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

trên địa bàn tỉnh Hải dương

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đoi, bo sung một so điều của Luật thỉ đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật thỉ đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định sổ 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một so điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2018 và thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch úy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái