Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 13/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền đia phương năm 2015

Căn cứ Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chỉnh phủ quy định chế độ trách nhiệm đổi với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thỉ hành nhiệm vụ, công vụ;

Căn cứ Nghị định sổ 61/2018/NĐ-CP ngày 23 thảng 4 năm 2018 của Chỉnh phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ- UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính.

1.      Bổ sung Điều 22a như sau:

“Điều 22a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Người đứng đầu sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã hàng năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác cải cách hành chinh khi chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị đạt từ 90 đến 100% sổ điểm so với tổng điểm, đồng thời các lĩnh vực cải cách hành chính phải đạt từ 80% số điểm của từng lĩnh vực theo Quyết định công bố chỉ số cải cách hành hàng năm của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.”

2.       Sửa đổi Điều 22 như sau:

“Điều 22. Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Người đứng đầu sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã hàng năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính khi chỉ số cải cách hành chính củả cơ quan, đơn vị đạt từ 80 đến dưới 90% số điểm so với tổng điểm, đồng thời các lĩnh vực phải đạt từ 70% số điểm của từng lĩnh vực cải cách hành chính theo Quyết định công bố chỉ số cải cách hành hàng năm của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.”

3.       Sửa đổi Điều 23 như sau:

“Điều 23. Hoàn thành nhiệm vụ

Người đứng đầu sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã hàng năm được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính khi chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị đạt từ 65 đến dưới 80% số điếm so với tổng điểm, đồng thời các lĩnh vực phải đạt từ 50% số điểm của từng lĩnh vực cải cách hành chính theo Quyết định công bố chỉ số cải cách hành hàng năm của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.”

4.       Sửa đổi khoản 1 Điều 24 như sau:

“Điều 24. Không hoàn thành nhiệm vụ

1. Người đứng đầu sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã hàng năm được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính khi chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị đạt dưới 65% điểm so với tổng điểm theo Quyết định công bố chỉ số cải cách hành hàng năm của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân câp huyẹn.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh; Thủ trưởng các cọ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái