Sign In

QUYÉT ĐỊNH

Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước Xuân Hưng, Công ty cô phần điện nước cẩm Hoàng và Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tân Trường trên địa bàn huyện cẩm Giàng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chỉnh phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28 thảng 12 năm 2011 của Chỉnh phủ về sửa đổi, bổ sung một sổ điều Nghị định ỉ 17/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư sổ 75/20ỉ 2/TTL T-B TC-BXD-BNN/ngày -15 tháng 5 năm 2012 của Liên bộ Bộ Tài chỉnh- Bộ Xây dựng- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nguyên tẳc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giả tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;                                               .

Căn cứ Thông tư sổ 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư sổ 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đổi với hàng hóa, dịch vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước Xuân Hưng, Công ty cổ phần điện nước cẩm Hoàng và Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tân Trường trên địa bàn huyện cẩm Giàng, cụ thể như sau:

1.     Công ty cổ phần cấp nước Xuân Hưng:

-   Giá tiêu thụ nước sạch bình quân (chưa tính khấu hao tài sản hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn góp của người dân): 10.000đ/m3.

-  Mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của hộ dân cư (giá lũy tiến):

Sản lượng nưóc sử dụng (hộ/tháng)

Mức giá (đồng/m3)

Mức lồm3 đầu tiên

7.700

Từ trên ỉ Om3 đến 2 Om3

10.000

Từ trên 2 Om3 đến 3 Om3

11.000

Trên 3Om3

12.500

 
 

 

 

 

 

 

2.     Công ty cổ phần điện nước cẩm Hoàng:

-   Giá tiêu thụ nước sạch bình quân (chưa tính khấu hao tài sản hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước): 10.000đ/m3.

-   Mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của hộ dân cư (giá lũy tiến):

Sản lượng nước sử dụng (hộ/tháng)

Mức giá (đồng/m3)

Mức 'ỉt^ệiặầụ tiên

7.700

Từ trên Ì0'm¥đjến 20m3

10.000

Từ trên 20mị:đểfị';'30m3

11.000

Trên 3Om3

12.500

 
 

 

 

 

 

 

3.             ' Công ty trầch nhiệm hữu hạn xây dựng Tân Trường:

-   Giá tiêu thụ nước sạch binh quân (chưa tính khâu hao tài sản hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước): 10.000đ/m3.

-   Mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của hộ dân cư (giá lũy tiến):

Sản lượng nước sử dụng (hộ/tháng)

Mức giá (đồng/m3)

Mức ỉ 0m3 đầu tiên

7.700

Từ trên ỉ Om3 ãến 20m3

10.000

Từ trên 2 Om3 đến 3 0m3

11.000

Trên 3 Om3

12.500

 

Điều 2. Các mức giá tiêu thụ nước sạch quy định tại Điều 1 nêu trên chưa bao gồm thuế VAT, các loại phí, giá dịch vụ thoát nước, tiền dịch vụ môi trường rừng (nểu có) và áp dụng cho sản lượng nước tiêu thụ kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

 

 


 

 

Chất lượng nước cung cấp phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sinh hoạt theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Công ty cổ phần cấp nước Xuân Hưng, Công ty cổ phần điện nước cẩm Hoàng và Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tân Trường có trách nhiệm thực hiện mức giá bán nước sạch quy định tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.    .

Sờ Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tàichính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, ban,ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện: cẩm Giàng, Gia Lộc; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã: 'Phương Hưng, Liên Hồng, huyện Gia Lộc; Kim Giang, Thạch Lỗi, Lương Điền, Ngọc Liên, Cẩm Hưng, Cẩm Hoàng, cẩm Điền, huyện cẩm Giàng; Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Xuân Hưng, Giám đốc Công ty cổ phần điện nước cẩm Hoàng, Giám đổc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tân Trường căn cứ quyết định thi hành./.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái