Sign In

NGHỊ QUYÉT

Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mói doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dưong, giai đoạn 2019 - 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 thảng 11 nãm 2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định sổ 39/2018/NĐ-CP ngày 1 ỉ tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một sổ điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 thảng 9 năm 2015 của Chỉnh phủ về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định sổ 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sứa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định sổ ỉ20/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chỉnh phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định sổ 130/20ỉ8/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Quy định chỉ tiết thỉ hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký sổ;

Căn cứ Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng kỷ doanh nghiệp; Thông tu số ỉ30/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bẻ sung một sổ điều của thông tư 215/2016/TT-BTC;

Xét Tờ trình sổ 43/TTr-UBND ngày 05 thảng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về quy định về chính sách hỗ trợ phát triển mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2019 - 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ỷ kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.      Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định việc hỗ trợ của tỉnh Hải Dương để khuyến khích đãng ký thành lập mới doanh nghiệp và chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019 - 2022 ngoài các nội dung hỗ trợ mà doanh nghiệp đã được hưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.       Đối tượng áp dụng

a)       Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp lần đầu có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

b)       Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

c)       Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đăng ký doanh nghiệp; thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí; cung cấp, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Điều 2. Nội dung chính sách hỗ trợ

1.      Hỗ trợ lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hỗ trợ 100% mức lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp lần đầu theo mức lệ phí do Bộ Tài chính quy định, không bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính và doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính.

2.       Hỗ trợ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hỗ trợ 100% mức phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đăng ký lần đầu) theo mức phí do Bộ Tài chính quy định, không bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính.

3.       Hỗ trợ chi phí sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số

Hỗ trợ 50% chi phí sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số trong 01 năm kể từ khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đãng kỷ lần đầu).

Điều 3. Thời gian và nguồn kinh phí hỗ trợ

1.       Thời gian thực hiện hỗ trợ: Các chính sách hỗ trợ nêu trên được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

2.       Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 4. Giao ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dưcmg khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển