Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý

Người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa bàn tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quả cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định sổ 64/2015/NĐ-CP, ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chỉnh phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành pho trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giảm đốc Công an tỉnh Hải Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối họp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quamđơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái