• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/04/2018
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 03/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe
trên địa bàn tỉnh Hải Duong

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ LuậvTỗ õỳiức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luậrtổ chứctphính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứLuậiGiaó thong đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Thông tự số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định vể tổ chức, quản ỉỷ hoạt động vận tải băng xe ô tô và dịch vụ hễ trợ vận. tải đường bộ; Thông tư sổ 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một so điều của Nghị định số ỉ Ỉ/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chỉnh phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cẩu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư so 0Ỉ/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 hãm 2016 của Bộ Xây dựng Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Giao thông vận tải.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương”,

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Ke hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phổ; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các tố chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.