• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/2018
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 05/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 6 tháng 4 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xuất bản năm 2012;

Căn cứ Nghị định so 34/2016/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một so điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

Căn cứ Nghị định sổ 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chỉnh phủ quy định về hoạt động ỉn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của ƯBND tỉnh Hải Dương vê việc ban hành quy định về quản lý in, xuất bản và phát hành trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng ƯBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành câp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./, 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.