• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 09/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 7 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

1.     Chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước:

a)    Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ Thanh Bình, Đông Ngô Quyền, Chợ Con, thành phố Hải Dương; Siêu thị chợ Cuối, huyện Gia Lộc: Phụ lục L

b)    Úy quyền cho ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quyết định mức giá cụ thế dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước còn lại trên địa bàn mình qũản lý, đảm bảo phù họp với tình hình thực tế tại địa phương trên cơ sở đề xuất của cơ quan chuyên môn.

2.     Chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước:

Giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: Phụ lục II.

3.      Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ tại khoản 1 và khoản 2 Điều này tính trên diện tích được cho thuê theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm các khoản chi phí khác do các hộ sử dụng riêng như: Trông giữ phương tiện, điện, nước, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt, phòng chống cháy no và các khoản dịch vụ khác.

4.     Đối với các chợ đang thực hiện mức thu theo giá trúng đấu thầu, đấu giá hoặc đã ký hợp đồng thuê đang còn hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo mức cũ; đến khi hết thời gian thuê theo hợp đồng đã ký thì điều chỉnh sang hình thức giá dịch vụ theo quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Đối tượng nộp, đơn vị thu giá dịch vụ

1.   Đối tượng nộp tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ: Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có cửa hàng, cửa hiệu, quầy hàng, kiốt ở chợ.

2.     Đơn vị thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ:

a)    Ban quản lý chợ, tổ quản lý chợ hoặc bộ phận quản lý chợ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập.

b)      Tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh khai thác và quản lý chợ.

c)     Hộ kinh doanh cá thể hoặc các cá nhân đã đầu tư xây dựng chợ khi chuyển sang kinh doanh, khai thác hạ tầng chợ, tổ chức thu tiền sử dụng diện tích bán hàng tại chợ phải chuyển sang mô hình doanh nghiệp hoặc Họp tác xã kinh doanh, khai thác chợ.

Điều 3. Trách nhiệm của đơn vị thu

1. Các đơn vị cung ứng dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước căn cứ mức giá tối đa quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này để quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ cho phù hợp nhưng không vượt quá mức tối đa do ủy ban nhân dân tỉnh quy định và gửi quyết định giá về Sở Tài chính, Sở Công Thương để tổng họp, quản lý theo quy định.

2.   Đơn vị cung ứng dịch vụ có trách nhiệm công khai mức thu với các hộ kinh doanh tại chợ làm cơ sở ký hợp đồng thuê diện tích bán hàng tại chợ; niêm yết công khai tại địa điểm thu về danh mục, mức thu và cơ quan quy định thu; khi thu phải cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp theo quy định.

3.   Số tiền thu được là doanh thu của tổ chức cung cấp dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ; tổ chức thu có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Các mức thu phí chợ quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 17/2011/QĐ- ƯBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về phương án thu phí chợ Thanh Bình, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương; Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 31/201 l/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2009 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định mức thu phí chợ tại Siêu thị Chợ Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã' oán tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.