• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/06/2018
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 10/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 11 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Hải Dương

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ Thông tin ngày 29 thảng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 thảng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định sổ 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chỉnh phủ về ứng dụng cồng nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định sổ 72/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chỉnh phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Chỉ thị sổ 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Theo để nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định quản lý, sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Hải Dương".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.