• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2018
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 12/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 4 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: “Quy chế phối họp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Y tế, Công thương, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu ừách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.