• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 13/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 18 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương (cỏ Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể lừ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Bãi bỏ khoản thu phí tại số thứ tự 19 Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 4426/2006/QĐ-ƯBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Uy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy địịh về danh mục, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên dị Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/|

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.