• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 15/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 18 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Thành phố Hải Dương năm học 2018-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 

                 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

__                                                                                          _ 9          _     7                                             r _          >              _

r T , s-1 • r _                                                                                           1. ó _________ __ _                 ^ =í * í? -.                   _

 
  1/01/clip_image001.gif" width="659" />
 
 

Căn cứ Nghị quyêt sô 42/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu hẹ đăng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 20ỉ7-2úịỉ8: 2021;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Tài chính

 

r\gày 11 tháng 7 năm 2017 của ỉ tại các trường đại học, cao m non và giáo dục pho thông lộ trình đến năm học 2020-

 
 
   

QUYẾT ĐỊNH:

 
    1/01/clip_image002.gif" width="610" />
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(Ngoài khoản thu học phí trên, học sinh không phải đóng góp thêm bất cứ khoản đóng góp nào cho nhà trường)',

1*Khối lớp 8, 9: Mức thu học phí là 300.000 đồng/học sinh/tháng.

2. Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng:

Việc miễn, giảm học phí và quy định khác về thu, nộp, quản lý và sử dụng thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

1/01/clip_image004.jpg" width="57" />Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.