• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2018
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 01/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương

Đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  HẢI DƯƠNG

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn hỏn quy phạm pháp luiĩt ngày 22 thảng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2Í)14; Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;       Ị

Căn cứ Quyết định sổ 2127/QĐ-TTg ngày 31 thángll năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 05 tháng Chương trình phát trỉến nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngán s các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định Chương trình phát triển :Ịihà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, với các nội dung í au:

I. Mục tiêu phát triển nhà ở đến 2020, tầm Ịihp đến 2030

1. Mục tiêu chung

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.