• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2018
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 02/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Quy hoạch tổng thể phát triên công nghiệp

 tỉnh Hải Dương đến năm 2025,định hướng đến năm 2030

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TINk HẢI DƯƠNG
KHOÁ XVI, KỲ HỌpỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phuứng ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản qựy phạm phcp luật ngậy 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định sổ 92/2006/NĐ-CP ngà\>\ 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hot ich tong thể phát triển lành tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định sổ 04/2008/NĐ-CP ngày 11 thảng 01 năm 2008 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định sổ 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;        I

Căn cứ Thông tư sổ 05/2013/TT-BKHĐT ì igòĩỳ 31 thảng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, ị 'ĩẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bổ quy hoạch tổng thế phát triển kỉnh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BCT ngà > 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công thương quy định về nội dung, trình tự, thi tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lỷ quy hoạch phát triến ngành côn ? nghiệp và thương mại;

Xét Tờ trình sổ 43/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thẳ phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Bảo cáo thẩm tra của Ban kinh tê - ngân sách và ý kiến thảo luận của c ác đại biểu HĐND tại kỳ họp.

QUYẾT NGẾỊ:

Điều 1. Thông qua quy hoạch tổng thể p Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 1. Tên Quy hoạch: Quy hoạch tổng thể Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.