• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2018
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 03/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  HẢI DƯƠNG

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phươngr ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp ỈI Ịật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công n vày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định sổ 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điểu của Luật Q làn lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định sổ 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xêp lại, xử lý tài sản c ĩng:

Căn cứ Nghị định sổ 29/2018/NĐ-CP ngà > 05 tháng 3 năm 2018 của Chỉnh phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở ìaữu toàn dãn về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toò n dần;

Căn cứ Thông tư sổ 144/2017/TT-BTC ngà ? 29 thảng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một sổ nội dung của Nghị định sổ 151/2017/NĐ-CP

ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chỉnh phủ quy Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.