• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2018
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 05/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Quyết định mức hỗ trợ chi phí khuyến khích

sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  HẢI DƯƠNG

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phươ ĩg ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậị ngày 22 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 thả

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 \ háng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định sổ 23/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chỉnh phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa tnmg và cơ sở hỏa tảng;

Căn cứ Quyết định số 2282/Qp-TTg ng;ày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đe án khuyến khỉ :h te dụng hình thức hỏa táng;

Xét Tờ trình sổ 39/TTr-UBND ngày 03 thár g 7 năm 2018 của UBND tinh về việc ban hành Quyết định chỉnh sách hỗ trợ '                                                                              ‘ ~

hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Ềảà tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ỷ kiến thảo đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định mức hỗ trợ chi phí khuyếm khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

1.      Đôi tượng áp dụng^

-      Người có hộ khẩu thường trú, người cư Dương và người vô thừa nhận chết trên địa bàn tỉhh

ngay sau khi từ trần thì thân nhân, tổ chức {chịu tr ĩch nhiệm mai táng cho người chết) được hưởng chính sách khuyến khích sử dụn I hình thức hỏa táng

-        Người có công không thuộc phạm vi điều ( hỉnh của Nghị quyết.

2.      Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/201S đến ngày 31/12/2020.

3.      Mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ cụ thể cho từng ỉối tượng quy định như sau:

a)    Hỗ trợ 100% kinh phí hỏa táng {không bao gồm chỉ phí vận chuyển) đối vói các đối tượng:

-     Trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, mồ côi, bị bỏ rơi tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

-        Người vô thừa nhận chết trên địa bàn tỉnh.

b)      Hỗ trợ 4.000.000 đồng đối với các đối tượng:

-     Người mắc bệnh do vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người {HIV/AIDS).

-        Bệnh nhân phong.

-     Các đối tượng bảo trợ xã hội được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trung tâm: Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần, người có công và xã hội tỉnh; Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội tỉnh {đồng thời hỗ trợ mai táng phí 5.400.000 đồng theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP).

c)     Hỗ trợ 2.000.000 đồng đối với các đối tượng là người có hộ khẩu, cư trú thường xuyên trên địa bàn tỉnh không thuộc đối tượng nêu trên.

4. Kinh phí: được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh trong dự toán hằng năm.

Điều 2. Giao ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 năm 2018./.-^

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.