• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2018
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 06/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình

phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng;

cho phép chuyển mục đích sử đụng dất trồng lúa để thực hiện

các dự án công trình phát sinh năm 2018

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  HẢI DƯƠNG

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 6

 

 

 

Text Box: ngày 19 thảng 6 năm 2015; ềuật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 013;  15 thảng 5 năm 2014 của  1/01/clip_image001.gif" width="230" />Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phư nỊg Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pmịp Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 thảng 11 nằm Căn cứ Nghị định sổ 43/2014/NĐ-CP ngè Chính phủ hưởng dẫn thi hành Luật Đất đai; I

Xét Tờ trĩnh số 38/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của ủy ban nhân dân tịnh về việc chấp thuận thu hồi đấ1 qê thực hiện các dự án, công trình phát triển lành tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, câng cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thựchiTn các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; Báo cảo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đẻ ng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ: I

Điều 1.

1.     Chấp thuận thu hồi 44,35 ha đất để thựb hiện 35 dự án, công trình phát triển kinh tế, xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng và điểm dân cư phát sinh năm 2018, được Thường trực Hội đồng nhân dan ono phép thực hiện (Văn bản sổ 48/HĐND-VP ngày 24/4/2018; Văn bản sổ 49/HĐND-VP ngày 24/4/2018).

(Chi tiết danh mục các dự ản, công trhh tại Phụ lục sổ 01)

2.     Cho phép chuyển mục đích sử dụng 41,08 ha đất trồng lúa để thực hiện 28 dự án, công trình, điểm dân cư có sử dụng đa : ịrồng lúa phát sinh năm 2018, được Thường trực Hội đồng nhân dân cho phép thực hiện (Văn bản sổ 48/HĐND-VP ngày 24/4/2018; Văn bản số 49/hĐỈỈD-VP ngày 24/4/2018).

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.