• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2018
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 07/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh

Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌĨ THÚ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phi 'ơTig ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Côn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phíp l uật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 2. ‘ mầng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định sổ 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nưi fc vịl giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngìy 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học chuyên;

Căn cứ Quyết định sổ 44/QĐ-BGDĐT ngay 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đổi với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếi\, cậc cơ sở giảo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dụcị quìọc dân;

Xét Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 03 thà ng 7 năm 2018 của UBND tỉnh về việc để nghị ban hành Quy định chế độ chỉnh sách đổi với giảo viên và học sinh Trưởng trung học phổ thông chuyên Nguy ĩn Trãi, tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hỏa - xã hội Hội đồn, Ỵ nhân dân tỉnh và ỷ kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.