• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2018
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 08/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Quyết định mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  HẢI DƯƠNG

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 6

 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phm mg ngày 19 tháng 6 năm 2015   

Căn cử Luật Ban hành văn bản quy phạm phảj > iuằt ngày 22 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 \hakg 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư sổ 15/2017/TT-BTC ngày lí thảng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kỉnh ph' s\r nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoàn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTM' Ảgày~ 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hmmg dẫn một sổ nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuât, đa dạng hóa sình 'tế tó nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia gỉằrn nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; '

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.