• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2018
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 09/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2018

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa ph Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pt Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 2 Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 thán, bổ sung một số điểu của Luật Bảo hiếm y tế ngà Căn cứ Nghị định sổ ỉ63/2016/NĐ-CP n,

Chỉnh phủ quy định chỉ tiết thi hành một sổ điều ịủa Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định sỐ' 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dân thi ỉijành một số điểu của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch sổ 41/2014/TTi năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn ti Căn cứ Thông tư sổ ỉ32/2017/TT-BTC ngà Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ng\

' Xét Tờ trình số 35/TTr- UBND ngày 29 thai về việc đề nghị quyết định hỗ trợ mức đóng bảo Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.