• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2018
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 16/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 3 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

về việc quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

trên địa bàn tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TĨNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm

2015;

Căn cứ Luật giá số 11/20Ỉ2/QHỈ3 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật phí và ỉệ phỉ sổ 97/2015/QHỈ 3 ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số ỉ 77/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng ỉ ỉ năm 2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Giá; sổ 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng ỉlnãm 2016 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một so điều của Nghị định sổ 177/2013/NĐ-CP của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thì hành một sổ điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định so ỉ30/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của chỉnh phủ vê sản xuât và'cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn 'cứ'Nghị dĩnh 62/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Chỉnh

-        7                                           %      p**                                                                                                          ì

phủ, quy định vê hơtrợskinh phỉ sử dụng sản phâm, dịch vụ công ích thủy lợi;

Căn cứ Thông tư sổ 280/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chỉnh, quy định giá toi đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; .

Theo đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

1.   Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa (có phụ lục so 01 chi tiết đỉnh kèm).

2.   Giá đối với diện tích trồng mạ, rau, mảu, cây công nghiệp ngắn ngày kế cả cây vụ đông: Mức giá bằng 40% mức giá đối với đất trồng lúa.

3.     Giá cấp nước để nuôi trồng thủy sản (có phụ lục số 02 chi tiết đỉnh

kèm).

4.    Giá cấp nước tưới các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả và cây dược liệu (có phụ lục sô 03 chi tiêt đỉnh kèm).

' 5. Tỷ lệ phân chia thèo giá sản phẩm, dịch vụ công íeh thủy lợi (cố phụ ỉục sổ04 chi tiết đính kèm). '

6. Mức giá sản phẩm^ dịch vụ công ích thủy lợi quy định tại điều này, không có thuể giá trị gia tăng (theo quy định tại Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản sửa đổi, bo sung hiện hành).

Điều 2. Mức hồ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: .                .

Mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hằng 100% giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi quy định tại Điều ỉ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2018. Thời gian thực hiện giá, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.