• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2018
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 17/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 3 tháng 8 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH

Mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên

địa bàn tỉnh Hải Dương.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng ổ năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số ỉ5/20Ỉ7/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bển vững giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số ỉ 8/2017/TTBNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hưởng dan một số nội dung thực hiện hô trợ phát triển sản xuất, đa hóa sinh kế và. nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chưong trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh bền vũng giai đoạn 2016 - 2020;

Can cứ Nghị quyết sổ 08/2018/NQ - HĐND ngày 11 thảng 7 năm 2018 của Hội đông nhăn dân tỉnh Hải Dương vê Quyêt định mức hô trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hô trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở câp xã giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trọ' dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

1.      Phạm vi điều chỉnh, đối tưẹmg áp dụng

a)   Phạm vi điều chỉnh: Các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã và các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.

b)     Đối tượng hỗ trợ: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; nhóm hộ, cộng đồng dân cư; tổ chức, cá rìhân có liên quan; Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã.

2.      Nội dung hỗ trọ’

2.1. Hỗ trọ' dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

a)      Thời gian thực hiện: Trong 2 năm 2019, 2020.

b)      Sổ dự án, mô hình được hồ trợ: 20 dự án, mô hình,

+ Năm 2019 thực hiện 08 dự án, mô hình;

+ Năm 2020 thực hiện 12 dự án, mô hỉnh.

c)       Mức hỗ trợ: Tối đa không quá 300 triệu đồng/dự án, trong đó:

+ Hỗ trợ vốn cho các hộ tham gia dự án, mô hình: Hộ nghèo: 7 triệu đồng/hộ; hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 5 triệu đồng/hộ.

Vốn hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình tham gia dự án được thực hiện theo phưong thức luân chuyển vốn, cụ thể: Hộ gia đình được hỗ trợ vốn có trách nhiệm hoàn trả 2/3 vón cho cộng đồng để luân chuyển vốn cho các hộ khác theo hình thức:

-      Hết năm thứ nhất: hóàn trả 1/3 vốn

-       Het năm thứ hai: hoàn trả 1/3 von

-       1/3 vốn còn lại hộ gia đình không phải hoàn trả

+ Chi cho công tác xây dựng và quản lý dự án, mô hình các cấp: Bằng 5% mức hỗ trợ tù' ngân sách nhà nước cho dự án, mô hình,

Trường họp sau 3 năm thực hiện, nhu cầu hỗ trợ vốn không còn, theo đề nghị của cộng đồng, UBND cấp xã có thể quyết định sử dụng nguồn vốn thu hồi để xây dựng các công trình công ích phục vụ cộng đồng. Căn cứ quyết định phê duyệt mô hình, dự án. ủy ban nhân dân cấp xã (nơi triển khai dự án) họp bàn vói cộng đồng và đối tượng tham gia dự án thống nhất cơ chế, cách thức thục hiện trong việc thu hồi, luân chuyển một phần kinh phí dưới dạng tiền mặt hoặc hiện vật.

d)      Quy trình tổ chức thực hiện mô hình, dự án

-      Giao Sỏ' Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trục giảm nghèo cấp tỉnh chủ trì, xây dựng kế hoạch thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

-      Khi Kế hoạch được úy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, sỏ' Lao động Thương binh và Xã hội triển khai, hướng dẫn các huyện đăng ký, xây dựng thục hiện mô hình; hướng dẫn UBND cấp xã lập dự ản cụ thể, trình ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt theo quy định.

-      Trên cơ sở mô hình, dự án được duyệt, ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo cấp xã phổi hợp với các phòng chức năng liên quan hướng dẫn UBND cấp xã tố chức triển khai thực hiện; thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả triển khai thục hiện dự án về sỏ' Lao động Thương binh và Xã hội để theo dõi, hướng dẫn, tổng họp và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh.

-      Giao Sỏ' Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối họp các sở ngành liên quan có vãn bản hướng dẫn cấp huyện về các quy định thục hiện dự án.

đ) Hình thức phân bổ kinh phí: Kinh phí thực hiện Dự án nhân rộng mô hỉnh giảm nghèo được phân bố trực tiếp cho cấp huyện (có mô hình) trên cơ sở Ke hoạch giảm nghèo hàng năm được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

e)       Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

Dự kiến năm 2019: 2.400 triệu đồng, năm 2020: 3.600 triệu đồng.

2.2. Hỗ trọ* công tác quản lý về giảm nghèo cấp xã

a)      Thời gian thực hiện: Năm 2019 và năm 2020.

b)       Mức hỗ trợ: 5triệu đồng/xã/năm.

c)       Nội dung chi: Chi công tác chỉ đạo gồm:

+ Hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết;

+ Điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm;

+ Tổ chức đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ;

+ Kiểm gia, giám sát, đánh giá hàng năm;

+ Công tác quản lý phục vụ công tác giảm nghèo các nội dung chứng tự hợp pháp.

d)     Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ: 1.325 triệu đồng/nãm.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 08 năm 2018.

Điểu 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hải Dưong; Thủ truủng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. '

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.