• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2018
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 18/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 9 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

về việc ủy quyền Quyết định chủ trương đầu tư cho ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 thảng Ị ỉ, năm 2013;

Căn cử Nghị định số lỉp/2015/NĐ-CP ngày 12 thánẹ 11 năm 2015 của Chỉnh phủ quyđịnh ệhi tiểt vq hướng dẫn thỉ hành một số điều của Luật Đẩu tư;

_ c ’                                                                                                                         *                    , /                                                                       r                                              t                                                              '                                                             ,                        ,                          ,                 ,                       /

Theo đê nghị -. của :'Gỉám đôc Sở Kê hoạch và Đâu tư tại Tờ trình sô ỉ322/TTr-SKHĐT ngẵy 06 thảng 8 năm 2018 và ỷ kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại công văn sô 707/STP-XD&KTVB ngày 08 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ủy quyền cho ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho hộ kinh doanh đối với các dự án thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư năm 2014 (trừ trường họp các hộ kinh doanh thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên theo quy định tại tiết a khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013).

1.    Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến khi Luật Đầu tư năm 2014 hết hiệu lực.

2.    Đối với các dự án đầu tư của hộ kinh doanh đã được ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chấp thuận đầu tư trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý và không hồi tố.

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong quá trình triển khai thực hiện, định kỳ 6 tháng và một nãm tổng họp kết quả báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh.

2. ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật< về nội dung được ủy quyền; không được ủy quyền tiếp cho cơ quan, tổ chức khác thực hiện nhiệm vụ đã được ủy quyền. Định kỳ 6 tháng và một năm, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.