• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/2018
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 26/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 29 tháng 10 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển

cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Duơng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức CQĐP sổ 77/2015/QH 13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định sổ 39/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lỷ không gian xây dựng ngầm đô thị;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chỉnh phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định sổ 72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chỉnh phủ về quản ỉỷ và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21 thảng 6 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tố chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viên thông thụ động tại địa phương;

Căn cứ Thông tư liên tịch sổ 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27 thảng 12 năm 2013 của Liên Bộ; Xây dựng, Công thương, Thông tin và Truyền thông về quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đưỏng ong được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;

Căn cứ Thông tư liên tịch sổ 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Liên Bộ: Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn cơ chế, nguyên tẳc kiếm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;

Căn cứ Thông tư Hên tịch sổ 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn quản lý việc xây dụng công trình hạ tầng kỹ thuật viên thông thụ động;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Thông tin và Truyền thồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi h 2018 và thay thế Quyết định số 18/2013/QĐ-t của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc b triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh

1/01/clip_image003.jpg" width="50" />Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; G: ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn và các tổ trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.