• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/11/2018
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 10/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 29 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

về việc thông qua Đề án Đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng
đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ BẨY

Căn cứ Luật Tổ chức phình quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ậô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị qiợếỆềệ 1210/2016/ƯBTYQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của ủy ban thường vụ QÌịổc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị địníĩ^sé l 1/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triến đô thị;

Xét Tờ trình sổ 73/TTr-ƯBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc đề nghị công nhận thành phổ Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ỷ kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương” với các tiêu chí chính như sau:

-       Tổng diện tích thành phố: 111,22 km2.

-       Tổng số đơn vị hành chính: 26 đơn vị, trong đó có 17 phường và 09 xã.

-      Tổng dân số thành phố: 507.469 người {gồm dân sổ thường trú: 279.729 người và dân số tạm trú quy đổi là 227.740 người).

-       Mật độ dân số, gồm:

+ Mật độ dân số toàn đô thị là 4.594 người/km2.

+ Mật độ dân số khu vực nội thị: 11.926 người/km2.

-       Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị: 95,8%.

-       Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị: 98,4%.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh Đe án, trình các Bộ, ngành thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương mở rộng là đô thị loại I, tỉnh Hải Dương theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 11 năm 2018.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.