• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/11/2018
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 14/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 29 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát
triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện
các dự án công trình phát sinh năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BẨY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ hướng dân thỉ hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình sổ 72/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vể việc châp thuận thu hồi đất đế thực hiện các dự án, công trình phát triển kỉnh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhãn dân tỉnh; ỷ kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1.    Chấp thuận thu hồi 141,52 ha đất để thực hiện 47 dự án, công ừình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng phát sinh năm 2018.

(Chi tiết danh mục các dự án, công trình tại Biểu 01)

2.    Cho phép chuyển mục đích sử dụng 99,56 ha đất trồng lúa để thực hiện 48 dự án, công trình phát sinh năm 2018.

(Chi tiết danh mục các dự án, công trình tại Biểu 02)

Điều 2. Giao ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 11 năm 2018./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.