• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 36/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 17 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 thảng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 thảng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định sổ 157/2007/NĐ-CP ngờ)’ 27 thảng 10 năm 2007 của Chỉnh phủ về quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tố chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

Căn cứ Nghị định sổ 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một sổ điểu và biện pháp thỉ hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Nghị định sổ 34/2011/NĐ-CP ngày 17 thảng 5 năm 2011 của Chỉnh phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;

Theo đề nghị của Giảm đổc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hải Dưong.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và bãi bỏ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với tôn giáo và hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.