• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 18/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

về việc sửa đổi, điều chỉnh Nghị quyết số 161/2011/NQ-HĐND
ngày 19/4/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV về quy
hoạch bảo vệ và phát triến rừng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật To chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triên rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Càn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chỉnh phủ về thỉ hành Luật Bảo vệ và Phát triến rừng;

Căn cứ Nghị quyết số 161/201Ỉ/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Hội đổng nhận dân tỉnh Hải Dương khóa XIV về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2020.

Xét Tờ trình sổ 90/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ỷ kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2020 với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh giảm diện tích rừng để chuyển mục đích sang phi lâm nghiệp, cụ thể:

-    Giảm diện tích rừng phòng hộ: 17,75 ha tại xã Lê Ninh và xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn để thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương.

-      Giảm diện tích rừng sản xuất: 11,65 ha, trong đó:

+ Giảm 4,47 ha tại xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn để thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương.

+ Giảm 7,18 ha tại phường Thái Học, thị xã Chí Linh để thực hiện Dự án khai thác đất đồi Ngang Vọng, phường Thái Học làm vật liệu san lấp.

2. Điêu chỉnh từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất và ngược lại, cụ thể:

-     Điều chỉnh 5,67 ha từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất, tại lô 15+7, khoảnh 4 + 7, tiểu khu 15, khu dân cư số 5 Thạch Thủy, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh

-     Điều chỉnh 5,67 ha từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ, tại lô 3, 4, 7, khoảnh 7, tiểu khu 15, thuộc khu vực Bình Giang, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh.

Điều 2. Giao ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2018

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.