• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 19/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

về phân bỗ ngân sách tỉnh năm 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét Báo cáo sổ 181 /BC- UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018; phương án phân bổ ngân sách năm 2019, kế hoạch tài chỉnh 3 năm 2019-2021 tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhản dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019, như sau:

1. Thu ngân sách tỉnh được hưửng:

Trong đó:

+ Bổ sung có mục tiêu từ NSTW:

+ Các khoản thu điều tiết về NS cấp tỉnh:

+ Kinh phí trả tiên lãi vay:

-      Chương trình mục tiêu Trung ương:

-                                 Số bổ sung cho ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã: 4.562 tỷ 908 triệu đồng.

(Cổ các biểu chỉ tiết kèm theo).

3.       Bội thu ngân sách tỉnh: 22 tỷ 100 triệu đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao dự toán ngân sách cho các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Tổ chức đồng bộ các giải pháp, trên cơ sở bám sát điều hành của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương về dự toán ngân sách 2019 và tình hình thực tế địa phương. Chủ động đỉều hành ngân sách linh hoạt đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2019.

'              2. Điều hành chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được giao. Thực

hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý thu chi ngân sách. Chấp hành nghiêm quy định công khai, minh bạch về ngân sách, chế độ tự kiểm ứa tài chính, kế toán trong các đơn vị sử dụng ngân sách.

3.      Thực hiện các biện pháp để quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật, quản lý tốt các khoản thu có điều kiện tăng thu, nhất là các khoản thu từ đất. Kiên quyết chống thất thu, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

4.      Cân đối đảm bảo kinh phí sự nghiệp thực hiện các đề án trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

5.      Thực hiện nghiêm túc lộ trình họp nhất, sáp nhập các cơ quan, đơn vị. Đối với việc thành lập Trung tâm hành chính công, trong khi chưa có Thông tư hướng dẫn của Trung ương về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm và cán bộ, công chức được điều động từ các sở, ngành; giao cho ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao cho UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng

       
 
 
   


12 năm 2018./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.