• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 21/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐNĐ ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định một sổ cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỬ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình sổ 88 /TTr- UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đối, bổ sung một sổ điểu của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết sổ 99/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Bảo cảo thẩm tra củạLỉan kinh tế và ngân sách Hội đổng nhân dân tỉnh và ỷ kiến thảo luận của các ằại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ nội dung: “sau khỉ đã đổi trừ ghi thu ghi chỉ các khoản chi phỉ trước khỉ đấu giá để giải phỏng mặt bằng, đầu tư cơ sớ hạ tầng, dự án BT” tại mục 1.1 Quy định của Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐNb ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn.

Điều 2. Bổ sung một số nội dung sau:                                       . ^

1.    Đối với đất dôi dư, đất xen kẹp trên địa bàn thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh điều tiết 100% ngân sách cấp huyện.

2.    Đối với đất dôi dư, đất xen kẹp trên địa bàn huyện Kinh Môn điều tiết như sau:

-       Đất dôi dư: điều tiết 20% ngân sách cấp huyện, 80% ngân sách cấp xã

-        Đất xen kẹp: điều tiết 50% ngân sách cấp huyện, 50% ngân sách cấp xã

3.    ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh có trách nhiệm cân đối phân bổ chi dự toán đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng
đất cho chi phí giải phóng mặt bằng, quy hoạch và xây dựng hạ tầng. Riêng huyện Kinh Môn: thực hiện theo cơ chế cấp nào thực hiện giải phóng mặt bằng, quy hoạch và xây dựng hạ tầng thì cấp đó có trách nhiệm cân đối phân bổ chi dự toán đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho chi phí giải phóng mặt bằng, quy hoạch và xây dựng hạ tầng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

-        Thời gian thực hiện: từ 01 tháng 01 năm 2019.

-        Giao ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4: Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2018

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.