• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 24/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

về việc chấp thuận thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình năm 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỬ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ hưởng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định sổ 01/2017/NĐ-CP ngày 06 thảng 01 năm 2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sổ nghị định quy định chỉ tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình sổ 89/TTr-UBND ngày 05 thảng 12 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất đế thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đẩt trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; Bảo cảo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ỷ kiến thảo luận của các đại biểu Hội đổng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thu hồi 776,27 ha đất để thực hiện 388 dự án, công trình phát ừiển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện năm 2019.

(Chỉ tiết theo phụ lục số 01).                           .

Điều 2. Cho phép chuyển mục đích sử dụng 547,2 ha đất trồng lúa; 7,5 ha đất rừng phòng hộ và 2,35 ha đất rừng đặc dụng để thực hiện 340 dự án, công trình có sử dụng đất trong năm 2019.

(Chi tiết theo phụ lục sổ 02).

Điều 3. Đổi với các dự án, công trình, điểm dân cư thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất (theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai) và dự án, công trình, điểm dân cư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc
dụng (theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai) phát sinh trong năm 2019, được ủy ban nhân dân tỉnh cho phép đầu tư, hoặc cấp có thấm quyền quyết định đầu tư: giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất để ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện; ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019.

Điều 4. Giao ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2018./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.