• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 40/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 24 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014
của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định một số cơ chế đặc thù về tài

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015

Căn cứ Nghị quyết sổ 99/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định một so cơ chế đặc thù về tài chính đổi với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn;

Căn cứ Nghị quyết sổ 21/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khỏa XVI Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết sổ 99/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định một số cơ chế đặc thu'về tài chỉnh đổi với thành phổ Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kỉnh Môn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ nội dung: “sau khỉ đã đổi trừ ghi thu ghi chỉ các khoản chỉ phí trước khỉ đẩu giá để giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng, dự án BT” tại mục 1.1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2014/QĐ-ƯBND ngày 17/12/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn.

Điều 2. Bổ sung một số nội dung sau:

1.    Đối với đất dôi dư, đất xen kẹp trên địa bàn thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh điều tiết 100% ngân sách cấp huyện.

2.       Đối với đất dôi dư, đất xen kẹp trên địa bàn huyện Kinh Môn điều tiết

như sau:

-       Đất dôi dư: điều tiết 20% ngân sách cấp huyện, 80% ngân sách cấp xã

-       Đất xen kẹp: điều tiết 50% ngân sách cấp huyện, 50% ngân sách cấp xã

3.       ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh có trách nhiệm

cân đối phân bổ chi dự toán đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho chi phí giải phóng mặt bằng, quy hoạch và xây dựng hạ tầng. Riêng huyện Kinh Môn: thực hiện theo cơ chế cấp nào thực hiện giải phóng mặt bằng, quy hoạch và xây dựng hạ tầng thì cấp đó có trách nhiệm cân đối phân bổ chi dự toán đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho chi phí giải phóng mặt bằng, quy hoạch và xây dựng hạ tầng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

Chánh Văn phòng Ưỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.