• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/01/2019
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 41/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 24 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Quy định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền ban hành định mức diện tích công trình sự nghiệp khác của các cơ chức, đơn vị thuộc phạm vi quân lý của tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định sỗ 152/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 27 thảng 12 năm 2017 của Chỉnh phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

Theo đề nghị của Giảm đốc sở Tài chỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp để làm cơ sở đầu.tư xây dựng, mua sắm, thuề, sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vỉ quản lý của tỉnh Hải Dương (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư).

Đối với diện tích công trình sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc lĩnh vực y té, giáo dục và đào tạo được thực hiện theo các quy định hiện hành, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước; cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam; tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức).

 

 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là đơn vị sự nghiệp).

Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương:

TT

Loại diện tích chuyên dùng

Diện tích tối đa (m2052/2018/quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh/6%20th%C3%A1ng%20cu%E1%BB%91i%20n%C4%83m%2011-/41.2018.doc#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1])

Cấp tỉnh

Cấp

huyện

Cấp xã

1

Diện tích sử dụng cho bộ phận tỉếp nhận và trả hồ sơ hành chính

 

 

 

1.1

Trung tâm hành chính công của tinh

1.100

 

 

1.2

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác

100

300

200

2

Diện tích sử dụng để tiếp dân

 

 

 

2.1

Ban tiếp công dân của tỉnh (thuộc Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh)

500

 

 

2.2

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác

100

200

100

3

Diện tích sử dụng để quản trị hệ thống công nghệ thông tin

40

60

40

. 4

Diện tích Hội trường lớn (từ 100 chỗ ngồi trở lên)

400

1.000

700

' 5

Kho lưu trữ, bảo quận tài sản, tài liệu

500

500

400

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2019.

Giao sở Tài chính chủ trì phối họp cùng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trĩnh thực hiện và tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo yêu cầu.

 

Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đon vị sự nghiệp; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.2052/2018/quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh/6%20th%C3%A1ng%20cu%E1%BB%91i%20n%C4%83m%2011-/41.2018.doc#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1] Đối với diện tích sử dụng công trình sự nghiệp khác (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của đơn vị sự nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp. Việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức phải đảm bảo phù họp với chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu sử dụng thực té của đơn vị; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong quá trình sử dụng.

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.